باید یه وقتی بزارم و اتفاقایی که افتاده رو ثبت کنم شاید هم بیخیالشون بشم و از این به بعد رو ثبت کنم خیلی دلم تنگ شده برای نوشتن :)Nine Inch Nails - Hurt