هنوزم روی حرفام هستم ... زمان بی رحم ترین قاضیه ...