آخ که نمیدونی چقدر دلم خالیه و راه رفتن با دل خالی چه سنگینه