تو این گیر و دار امتحانا ... امروز یه پروژه جدید بهم پیشنهاد دادن ... البته چند هفته قبل پیشنهاد دادنو قبول کردم امروز مشخصات هاستو برام فرستادن ...

دیگه باید برناممو تنظیم کنم تا بتونم این پروژه رو هم انجام بدم .

آدرس سایت : www.loomir.com