هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود

هراس من باری‎‎‏‚همه از مردن‏ِدر سرزمینی ست‚

که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد

جستن‚

 یافتن

 و به اختیار برگزیدن

و از خویشتنِ خویش بازویی پی افکندن

اگر مرگ را‚از این همه ارزشی بیشتر باشد

حاشا‚

 حاشا

 که هرگز از مرگ هراسیده باشم

                                                                                  احمد شاملو