فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم ، اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند، فقط او میتواند مرا بشناسد ، او حتما میفهمد ....

بوف کور ـ صادق هدایت