دچار یک نوع حس عجیبی شدم یک شور و هیجان خاص که نمیتونم با هیچ چیزی عوضش کنم باید بذارم همینجور باقی بمونه چون فک نکنم قابل کنترل باشه هیچ موقع تو زندگیم همچنین حسی نداشتم فقط باید راجع بهش با یکی حرف بزنم یکی که منو میفهمه