راز باش، ولی فاش‌نشدنی... تو قفس باش، ولی رام‌نشدنی


پاک باش، حتی اگه دوس داری عکس همه باش، ولی قاب‌نشدنی


مثل آدم‌های بَد، خوب حرف نزن... واسه هر مزخرفی الکی کف نزن


خوش‌حال باش، واسه چیزایی که داری ...