این تابستونم متعلق به JS خواهد بود ... دوست دارم فضای تابستون دوسال پیش باشه که این تابستون نیست ولی خب با همین شکلش هم میریم جلو :)