کل خستگی های یک سال که نه خستگی 20 سال جمع شده تو این روزای آخر اسفند نمیدونم انگار 20 ساله نخوابیدم 20 ساله خستگی در نکردم 20 ساله که نمیدونم حتی 20 سال زندگی کردم یا نه .